ESIMIESTEN TYÖNOHJAUS/COACHING 

Esimiesten työnohjaus/coaching on työhön, työyhteisöön ja/tai omiin työrooleihin liittyvien kysymysten, ilmiöiden, kokemusten ja tunteiden tarkastelua koulutetun työnohjaajan/coachin tuella. Esimiestyönohjaus/coaching voi kohdentua niin yksittäiselle esimiehelle kuin myös esimiesryhmälle.

ESIMIESTEN TYÖNOHJAUS/COACHING

 • Prosessin käynnistyessä määritellään ja sovitaan työskentelyn tavoitteista
 • Prosessimainen, säännöllisistä tapaamisista koostuva suhde, jossa työskennellään ohjattavan työhön liittyvien kysymysten ja aiheiden parissa.
 • Coaching-prosessi on tyypillisesti työnohjausprosessia lyhyempi eli tyypillisimmin coaching-tapaamisia on n. 4-6 kpl kun taas työnohjausprosessit ovat tyypillisimmin kestoltaan minimissään noin vuoden mittaisia.
 • Työskentelyn tavoitteet voivat liittyä esim. muutosjohtamiseen, haasteellisten esimiestilanteiden jäsentämiseen, esimiehen ammatillisen kasvun tukemiseen, omasta työstä ja omista kokemuksista oppimiseen tai esim. esimiehen oman työhyvinvoinnin tukemiseen
 • Tarjoaa mahdollisuuden säännölliseen oman työn reflektoinnin äärelle pysähtymiseen (-> jatkuva oppiminen, hyvinvointi, luovuus, muutoksissa toimiminen, resilienssiys jne.)
 • Tarjoan työnohjaus- ja coaching-palvelua myös skypen välityksellä.
 • shutterstock_391816090-1

   

  Minulla on toimialakohtaista esimiesten työnohjaus/coachingkokemusta mm. seuraavilta toimialoilta: terveyden- ja sairaanhoito, koulutus ja tutkimus, ICT, teollisuus, pankki- ja vakuutusala, valtionhallinto, varhaiskasvatus, hyvinvointipalvelut, kuntoutus, henkilöstöjohto. Esimiesten työnohjaus ja coaching on kohdentunut niin yksittäisille esimiehille tai johtoryhmän jäsenille, esimiesryhmille sekä johtoryhmille.

   

  PYYDÄ TARJOUS

  OTA YHTEYTTÄ


   360°-ARVIOINNIT JA PALAUTTEET 

  360

   

  360°-hanke voi olla osana laaja-alaisempaa organisaation esimiestyön ja johtamisen kehittämissuunnitelmaa, mihin on mahdollisuus tarvittaessa yhdistää tarve- ja tavoitelähtöisesti räätälöiden myös esimiesvalmennuksellista tukea. 

  Hyvä esimiestyö ja esimiestyössä organisaation muuttuvien tarpeiden mukana kehittyminen on hyvin tärkeää

  Organisaatioiden moninaisten muutosten aikana esimiehiä haastetaan yhä useammin myös reflektoimaan omaa esimiestoimintaansa; mikä toimii ja sujuu omassa esimiestyössä hyvin, missä ovat kehittymishaasteeni. Usein tarvitaan myös mahdollisuutta saada palautetta omasta esimiestyöskentelystä oman kehittymisen mahdollistamiseksi.

   

  360°-ARVIOINTI

  • Webpohjaisesti kerätty palaute esimiestyöstä alaisiltasi, esimieheltäsi ja kollegoiltasi
  • Henkilökohtainen ja luottamuksellinen palautekeskustelu psykologikonsulttimme kanssa
  • Henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laadinta esimiestyön tueksi
  • Ryhmäraportointimahdollisuus 

  Henkilökohtainen 360°-palauteprosessi esimiehelle 

  Käytössämme on webpohjaisesti toimiva 360°-palautteenkeruumenetelmä, mikä mahdollistaa esimiesten saada palautetta omasta esimiestyöskentelystään niin omilta alaisiltaan, esimieheltään kuin myös kollegoiltaan. Strukturoitujen johtamiseen liittyvien kysymysten lisäksi 360°-menetelmässämme on mahdollisuus kerätä myös avointa palautetta omasta esimiestyöskentelystä.
   
  Palautteen keruun jälkeen järjestettävä n. 2 tunnin pituinen coachinghenkinen ja luottamuksellinen palautekeskustelu psykologikonsulttimme kanssa mahdollistaa saatujen palautteiden valossa oman esimiestyön tarkastelun sekä kehittymissuunnitelman luomisen omassa esimiestyössä kehittymisen tueksi.

  Henkilökohtainen 360°-palauteprosessi esimiehelle 

  360°-ryhmäraportointi koko johdon 360°-palautteista

  Käytössämme on myös 360°-palautteiden ryhmäraportointimahdollisuus, mitä suositellaan hyödynnettäväksi tilanteissa, joissa halutaan saada laajempaa kokonaiskuvaa organisaation johtamisen nykytilasta. 360°-prosessi voi kohdentua tällöin koko organisaation johtamisen nykytilan kartoittamiseen tai esim. johtoryhmän toiminnan arvioimiseen ja kehittämiseen.
   
  Ryhmäraportoinnin kautta on mahdollisuus tunnistaa laaja-alaisemmin esimiestyöhön ja johtamiseen liittyviä vahvuusalueita sekä toisaalta myös kehittämistä vaativia esimiestyön alueita.

  360°-ryhmäraportointi koko johdon 360°-palautteista

  Henkilöstöjohdon palaute laajasta 360-projektista

  “Toteutimme Candeo Consultingin kanssa esimiestyön kehittämishankkeen, johon osallistuivat organisaatiomme kaikki esimiehet sekä johtoryhmän jäsenet. Kehittämisen pohjaksi kaikille osallistujille tehtiin 360-esimiesarvio, joiden yhteenvetona saimme hyvän kokonaiskuvan koko organisaatiomme esimiestoiminnan nykytilasta ja kehittämistarpeista. Jokainen hankkeeseen osallistunut esimies sai arvokasta henkilökohtaista palautetta
  omista 360-arvioistaan henkilökohtaisissa työnohjauksellisissa palautetilaisuuksissa yhdessä Kristiinan kanssa. Organisaatiotasoisia tuloksia käsiteltiin Kristiinan johdolla esimiestyön ja johtamisen kehittämispäivässä, missä mahdollistui hyvä avoin yhteinen keskustelu esimiestyön kehittämisen kohteista. Kokonaisuutena arvioimme prosessin onnistuneen erinomaisesti ja suunnittelemme myös jatkossa yhteistyötä Kristiinan kanssa.”

  PYYDÄ TARJOUS

  OTA YHTEYTTÄ


   ESIMIESVALMENNUKSET 

  Esimiesvalmennukset niin yksittäisiin valmennustilaisuuksiin kuin myös prosessimaisesti toteutettaviin pidempikestoisiin valmennuskokonaisuuksiin

  Esimiesvalmennusten kohderyhmänä voi olla tietty esimiesryhmä (esim. uudet esimiehet, johtoryhmä) tai valmennus voi kohdentua myös organisaation koko esimieskuntaan. Workshop-tyyppinen työskentely on usein keskeisessä osassa valmennusteemojen käsittelyn syventämisessä, yhteisessä oppimisessa ja esim. yhtenäisten esimiestyökäytänteiden luomisessa organisaatioon.

  Hyvä ennakkosuunnittelu johdon kanssa tukee laaja-alaisempien esimiestyön kehittämiseen kohdentuvien kehittämishankkeiden onnistumista!

   

  esimiestyonkehittaminen

   

  ESIMIESVALMENNUSTEEMOJAMME

  • Hyvä esimiestyö ja johtajuus
  • Ihmisten johtaminen muutostilanteissa
  • Esimiehen työssä jaksaminen, esimiehen stressinsäätely ja omasta palautumisesta huolehtiminen
  • Työhyvinvoinnin johtaminen – kuinka esimiehenä voi myötävaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin ja hyvään toimivuuteen?
  • Varhainen välittäminen ja puheeksiottaminen
  • Kehityskeskusteluvalmennukset esimiehille
  • Rakentava palautteen antaminen ja vastaanottaminen 
  • Mindfulness
  • Erilaisuus johtoryhmätyöskentelyn vahvuutena
  • MBTI-valmennukset esimiehille ja johtoryhmille

   

  PYYDÄ TARJOUS

  OTA YHTEYTTÄ


   ESIMIESTEN MUUTOSTUKI 

  Esimiehille ja johdolle kohdennettu muutostuki muutosjohtamisen ja muutoksen työyhteisössä jalkauttamisen tueksi

  Prosessimainen kokonaisuus esimiehille ja johdolle, jonka laajuudesta ja kestosta sovitaan johdon kanssa prosessin alussa (esim. 3-4 x ½ päivää)

   

  ESIMIESTEN MUUTOSTUKI

  • Muutostuki voi kohdentua yksittäisen esimiehen tukemiseen, tietyn yksikön, johtoryhmän tai koko organisaation esimieskunnan tukemiseen muutoksessa.
  • Esimiesten muutostuen jälkeen tai osittain myös rinnakkain voi käynnistyä myös työyhteisön muutostukiprosessi, jossa esimiehet ovat tyypillisesti myös mukana.

   

  muutosvalmennus 

   

  PYYDÄ TARJOUS

  OTA YHTEYTTÄ


   MBTI-VALMENNUKSET 

  tyoryhma

  Olen sertifioitunut MBTI käyttäjä (Step I ja II) ja hyödyntänyt MBTI-menetelmää erilaisten tiimien ja johtoryhmien kehittämisessä. Ota yhteyttä, pohditaan yhdessä MBTI:n hyödyntämismahdollisuuksia juuri teidän ryhmänne toiminnan tukemisessa. 

   

  PYYDÄ TARJOUS

  OTA YHTEYTTÄ

  MBTI esimiesten itsetuntemuksen kehittämiseen sekä esim. johtoryhmätyöskentelyn kehittämisen tueksi 

  MBTI (= Myers-Briggs-Type-Indicator) kuvaa ihmisen ajattelun 4 ulottuvuutta: tietoisuuden suuntaa, tietojen hankkimisen pääasiallista tapaa, päätöksenteon tyyliä ja sitä, onko elämäntyylimme järjestelmällinen vai spontaani. Jokaisessa ulottuvuudessa on 2 vaihtoehtoista taipumusta ja niiden yhdistelmistä syntyy 16 erilaista persoonallisuustyyppiä, joista jokaisella on omat luontaiset vahvuutensa ja myös kehittymisen alueensa.

   

  MBTI:N EDUT ESIMIEHILLE

  • Tukee esimiehiä oman itsetuntemuksen kehittämisessä ja auttaa tunnistamaan itselle luontaista johtamisen,  ajattelun ja toiminnan tapaa
  • Auttaa tunnistamaan niin  omia vahvuusalueita kuin myöskin mahdollisia kehittymisenalueita
  • Kehittää esim. johtoryhmän sisäistä toimintaa ja keskinäistä vuorovaikutusta
  • Auttaa esim. johtoryhmää tunnistamaan sen sisäistä erilaisuutta ja hyödyntämään erilaisuutta myös sen toiminnassa

  Asiakaskokemuksia

  • ”Toteutimme Candeo Consultingin kanssa esimiestyön kehittämishankkeen, johon osallistuivat organisaatiomme kaikki esimiehet sekä johtoryhmän jäsenet. Kehittämisen pohjaksi kaikille osallistujille tehtiin 360-esimiesarvio, joiden yhteenvetona saimme hyvän kokonaiskuvan koko organisaatiomme esimiestoiminnan nykytilasta ja kehittämistarpeista. Jokainen hankkeeseen osallistunut esimies sai arvokasta henkilökohtaista palautetta omista 360-arvioistaan henkilökohtaisissa työnohjauksellisissa palautetilaisuuksissa yhdessä Kristiinan kanssa. Organisaatiotasoisia tuloksia käsiteltiin Kristiinan johdolla esimiestyön ja johtamisen kehittämispäivässä, missä mahdollistui hyvä avoin yhteinen keskustelu esimiestyön kehittämisen kohteista. Kokonaisuutena arvioimme prosessin onnistuneen erinomaisesti ja suunnittelemme myös jatkossa yhteistyötä Kristiinan kanssa.”
  • ”Osallistuin 360-arviointiprosessiin ensimmäistä kertaa esimiesurani aikana. Koin saamani kirjallisen tulosraportin sekä raportin pohjalta Kristiinan kanssa käydyn henkilökohtaisen palautekeskustelun itselleni hyvin antoisana. Hyvin merkityksellistä oli omien vahvuuksien tunnistaminen esimiehenä ja toisaalta myös omien kehittymisalueideni hahmottaminen. Coaching-henkisen ja luottamuksellisen keskustelumme pohjalta loimme yhteistyössä Kristiinan kanssa esimiestyöni tueksi henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman, mitä olen voinut hyödyntää omassa esimiestyössäni tärkeinä ”askelmerkkeinäni”. 360-palauteprosessi oli kokonaisuudessaan minulle erittäin hyvä kokemus! Voin lämpimästi suositella 360-prosessia muillekin esimiehille!”
  • ”Työnohjaus on ollut tärkeä esimiestyössä jaksamisen voimavara. Pääsee itsekin tuulettamaan päätään välillä, kun esimiehen yksi tehtävä on tunnesäiliönä toimiminen. Säiliötä pitää välillä tyhjentää, jotta se ei tulvi yli. Pari-/ryhmätyönohjaus on minulle hyvä; siinä voi käydä samalla keskustelua ja pohdintaa esimieskollegan kanssa. Antaa työkaluja arjen kinkkisiin tilanteisiin. Kristiina on työnohjaajana helposti lähestyttävä. Uskalsin luottaa työnohjaajaan heti ensimmäisillä kerroilla. Hänen ammatillisuus on vahvaa ja vuorovaikutus lämmintä."