Johtamisvalmennukset ja kehittämiskokonaisuudet

Johdon valmennukset niin yksittäisiin valmennustilaisuuksiin kuin myös prosessimaisesti toteutettaviin pidempikestoisiin valmennuskokonaisuuksiin. Esihenkilövalmennukset ja niiden laajuus räätälöidään aina organisaation tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Esihenkilövalmennusten kohderyhmänä voi olla tietty esihenkilöryhmä (esim. uudet esihenkilöt tai johtoryhmä) tai valmennus voi kohdentua myös organisaation koko esihenkilökunnalle. Valmennuksissa voidaan tavoitteiden mukaisesti hyödyntää myös workshop-tyyppistä työskentelyä, mikä mahdollistaa asioiden syvempää käsittelyä, yhdessä oppimista sekä esimerkiksi yhtenäisten johtamiskäytänteiden luomisen organisaatioon.

Hyvä ennakkosuunnittelu ja tavoitteiden asetanta johdon kanssa varmentaa kokemukseni mukaan laaja-alaisten esihenkilötyön ja johtamisen kehittämishankkeiden onnistumista.

Johtamisvalmennusteemojani:

 • Hyvä esihenkilötyö ja johtajuus tänä päivänä
 • Johtamisen dilemmat ja tasapainoilutekijät (ks. blogi-kirjoitukseni aiheesta: https://www.candeo.fi/johtajan-tasapainoilutekijat-ja-nakokulmia-menestysstrategioiksi/)
 • Laadukas johtoryhmätyöskentely ja johtoryhmätyön kehittäminen
 • Ihmisten johtaminen muutostilanteissa (esihenkilötyön tueksi kohdennetut erilaiset muutostukihankkeet)
 • Esihenkilön työssä jaksaminen ja työhyvinvointi
 • Positiivinen johtaminen ja voimakehätyöskentely organisaatiossa (tutustu tarkemmin voimakehätyöskentelyyn: https://voimakeha.info/index.html)
 • Työhyvinvoinnin johtaminen – kuinka esihenkilönä voi myötävaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin ja hyvään toimivuuteen
 • Varhainen välittäminen ja puheeksiottaminen
 • Rakentava palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Erilaisuus johtoryhmätyöskentelyn vahvuutena
 • MBTI-valmennukset esihenkilöille ja johtoryhmille

Tutustu myös ohdon työnohjaus- ja coaching-tukimahdollisuuteen muutosjohtamisen tukimuotona joko yksittäiselle esihenkilölle tai johtoryhmälle. https://www.candeo.fi/palvelut/johdontyonohjaus ja coaching/

PYYDÄ TARJOUS

Ota yhteyttä

ASIAKASKOKEMUKSIA

Henkilöstöjohdon palaute laajasta 360-projektista koko organisaatiolle

”Toteutimme Kristiinan kanssa esimiestyön kehittämishankkeen, johon osallistuivat organisaatiomme kaikki esimiehet sekä johtoryhmän jäsenet (yht. 25 esimiestä). Kehittämisen pohjaksi kaikille osallistujille tehtiin 360-esimiesarvio, joiden yhteenvetona saimme hyvän kokonaiskuvan koko organisaatiomme esimiestoiminnan nykytilasta ja kehittämistarpeista.

Jokainen hankkeeseen osallistunut esimies sai arvokasta henkilökohtaista palautetta omista 360-arvioistaan henkilökohtaisissa työnohjauksellisissa palautetilaisuuksissa yhdessä Kristiinan kanssa.

Organisaatiotasoisia tuloksia käsiteltiin Kristiinan johdolla esimiestyön ja johtamisen kehittämispäivässä, missä mahdollistui hyvä avoin yhteinen keskustelu esimiestyön kehittämisen kohteista. Kokonaisuutena arvioimme prosessin onnistuneen erinomaisesti ja suunnittelemme myös jatkossa yhteistyötä Kristiinan kanssa.”

Yrityksen toimitusjohtajan palaute esimiestyön kehittämishankkeesta

”Yrityksemme on kasvanut nopeasti ja esimiesten määrä myös sen mukana. Halusimme Kristiinan tueksemme tarjoamaan meille toisaalta lisätietoutta keskeisistä esimiestyössä ja hyvässä johtamisessa huomioonotettavista seikoista ja toisaalta myös vahvistamaan keskinäistä esimieskuntana keskusteluamme johtamiseen ja esimiestyöhön liittyvistä tärkeistä teemoista. 

Hankkeemme koostui yhteensä kuudesta coaching-tapaamiskerrasta koko esimieskuntana, joista kunkin coaching-tapaamisen kesto oli a3h. Ensimmäisellä tapaamiskerralla jäsensimme yhdessä johtamisemme ja esimiestyömme nykytilaa, vahvuuksiamme ja kehittämistarpeitamme. Tulevien coaching-tapaamistemme teemat määrittyivät näin yhteisesti asetettujen tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. 

Kaiken kaikkiaan koimme tämän johtamisen kehittämishankkeen vahvistavan niin yksilö- kuin koko esimieskuntana esimiestyötämme ja johtamiskulttuuriamme yrityksessämme. Saimme luotua tärkeitä yhteisiä pelisääntöjä ja käytänteitä esimiestyömme tueksi. Myös kollegiaalisuus ja sisäinen keskinäinen tuttuus ja luottamus esimiehinä vahvistui kehittämishankkeen aikana ja se tuki osaltaan myös valmiuttamme hakea ihan työarjessassakin toinen toisiltamme tarvittaessa tukea. Kaiken kaikkiaan koimme kehittämishankkeen erittäin hyvin onnistuneeksi ja pääsimme prosessin alussa asetettuihin tavoitteisiin.”