TYÖNOHJAUS ASIANTUNTIJOILLE, RYHMILLE JA TYÖYHTEISÖILLE 

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja/tai omiin työrooleihin liittyvien kysymysten, ilmiöiden, kokemusten ja tunteiden tarkastelua koulutetun työnohjaajan tuella

Työnohjausta voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmämuotoisena, jolloin työnohjaukseen osallistuu yksittäinen asiantuntija, kollegiaalinen työryhmä, moniammatillinen tiimi tai koko työyhteisö.

 

TYÖNOHJAUS

 • Prosessimainen, säännöllisistä tapaamisista koostuva suhde, jossa työskennellään työnohjattavan/ryhmän työhön liittyvien kysymysten ja aiheiden parissa.
 • Työnohjauksen yksilölliset tai ryhmäkohtaiset tavoitteet määritellään työnohjaussuhteen alussa.
 • Tyypillisesti työnohjausprosessit ovat kestoltaan 1-2 vuotta, ja tapaamisia on yleensä noin 3-4 viikon välein.
 • Työnohjaus on aina vapaaehtoista ja perustuu luottamuksellisuuteen.

 

ryhma

 

Toimialakohtaista työnohjauskokemusta mm. seuraavilta toimialoilta: terveyden- ja sairaanhoito, työterveyshuolto, psykologi- ja mielenterveyspalvelut, psykiatria, kuntoutus, sosiaalitoimi, vanhus- ja vammaispalvelut, koulutus ja tutkimus, sivistystoimi, varhaiskasvatus, henkilöstöjohto, henkilöstön kehittäminen, ICT, pankki- ja vakuutusala, valtionhallinto, yrittäjyys. 

Tarjoan työnohjaus- ja coaching-palvelua myös skypen välityksellä.

 

PYYDÄ TARJOUS

OTA YHTEYTTÄ

 


 VALMENNUKSET 

Järjestämme työyhteisön erilaisiin tarpeisiin räätälöityjä valmennustilaisuuksia. Valmennukset voivat olla joko kertaluonteisia tai pidempikestoisia prosessimaisia kehittämishankkeita. 

Tavoitteen asetannan suuntaisesti esim. workshop-tyyppinen työskentely voi olla myös keskeisessä osassa, jolloin valmentaja voi toimia myös fasilitoivassa roolissa.

 

kasvi

 

VALMENNUSTEEMOJAMME

 • Räätälöidyt muutostukivalmennukset tiimeille ja työyhteisöille kertaluonteisiin tai prosessimaisesti toteutettaviin muutostukihankkeisiin
 • Yhteisen suunnan, tavoitteiden ja keskinäisen työnjaon kirkastaminen sekä yhteisten pelisääntöjen luominen (workshop-työskentelyä)
 • Hyvä vuorovaikutus ja työyhteisötaidot
 • Mindfulness-valmennukset
 • Työhyvinvoinnin ja oman jaksamisen vaaliminen: käytännön vinkkejä työhyvinvoinnin tueksi
 • Stressinsäätely ja itsensä johtaminen (mm. ajanhallinta)
 • MBTI-valmennukset tiimeille

 

PYYDÄ TARJOUS

OTA YHTEYTTÄ


 TYÖYHTEISÖN MUUTOSTUKI 

Työryhmän tai koko työyhteisön muutostuki muutoksen työyhteisössä edistämisen ja jalkauttamisen tueksi

Prosessimainen kokonaisuus, joka voi käynnistyä esimiesten ja johdon erillisellä muutostuella ja joka voi tämän jälkeen jalkautua työyhteisölle kohdennettavaksi muutostueksi. 

 

muutosvalmennus

TYÖYHTEISÖN MUUTOSTUKI

 • Muutostuki voi kohdentua tietyn yksikön tai koko organisaation tukemiseen muutoksessa.
 • Muutostukiprosessi on tyyppillisesti useammista tapaamisista koostuva prosessi
 • Kestosta ja laajuudesta sovitaan prosessin suunnitteluvaiheessa (esim. 2-5 x ½ päivää)

 

PYYDÄ TARJOUS

OTA YHTEYTTÄ

ASIAKASYRITYKSEN TOIMITUSJOHTAJAN PALAUTE MUUTOSTUKIHANKKEESTA

Toteutimme vuosien 2017-2018 aikana Candeo Consulting Oy:n ja Kristiina Lampelan kanssa erittäin hyvin onnistuneen muutostukihankkeen.

Yrityksemme ja toimialamme on ollut moninaisten muutosten kohteena ja muutokset ovat haastaneet koko henkilöstöä ja myös johtoa kohtaamaan muutostarpeet ja uudistamaan työkäytänteitä ja toiminta-kulttuuria vastaamaan muuttuneen toimintaympäristömme haasteisiin.

Kristiinan luotsaama muutostukihanke koostui hyvästä lähtötilanteen kartoittamisesta ja yhdessä toteutettavasta tavoitteiden asetannasta (hallituksen puheenjohtajan ja operatiivisen johdon haastattelut), koko henkilöstölle kohdennettavista muutostukitilaisuuksista (yht. 4 x 3h) sekä operatiivisen johdon prosessimaisesta coaching-tuesta.

Kokonaisuutena arvioimme muutostukihankkeen onnistuneen erinomaisesti ja voimme lämpimästi suositella Kristiinaa vastaavanlaisiin muutostukiprosesseihin konsultiksi.


 TYÖYHTEISÖSOVITTELU 

Työyhteisösovittelu on konfliktinhallintamenetelmä, joka tarjoaa työvälineen kohdata ja ratkoa työyhteisön ristiriitoja. Sovittelun tavoitteena on tarjota tukea työyhteisössä esiintyvien ristiriitojen käsittelyyn, lisätä työyhteisön vuorovaikutustaitoja, palauttaa työrauhaa ja parantaa työilmapiiriä. 

 

Työpaikoilla voidaan sovitella monenlaisia ristiriitatilanteita, kuten:

 • kahden tai useamman henkilön välisiä ristiriitoja
 • esimiehen ja alaisen välisiä ristiriitoja
 • tiimin sisäisiä konfliktitilanteita
 • erilaisia yhteistyön kehittämisen haasteita
 • organisaatiomuutoksiin liittyviä ristiriitatilanteita
 • koettua työpaikkakiusaamista jne.

Sovitteluprosessi käynnistyy yleensä silloin, kun konfliktin todetaan haittaavan työyhteisön toimintaa merkittävällä tavalla. Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä, esimerkiksi kokonainen työyksikkö. Sovittelussa ulkopuolinen sovittelija on puolueeton ja hän avustaa konfliktin osapuolia sovittelumenettelyn avulla löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun yhdessä keskustellen ja kuunnellen. Tämän jälkeen ne asiat, joihin osapuolet haluavat sitoutua tilanteen paranemiseksi, kirjataan yhdessä allekirjoitettavaan pöytäkirjaan tai sopimukseen. Sovitun toteutumista myös seurataan ja tarvittaessa sovittelua jatketaan.

Sovittelun keskeisiä periaatteita ovat luottamus, joustavuus, avoimuus, puolueettomuus, yhteistoiminnallisuus, arvon ja aseman palauttaminen, anteeksianto, toisten kunnioittaminen, sopiminen ja asioiden korjaaminen.

 

PYYDÄ TARJOUS

OTA YHTEYTTÄ


 MBTI-VALMENNUKSET 

MBTI (= Myers-Briggs-Type-Indicator) on psykologinen indikaattori, joka kuvaa ihmisen persoonallisuutta neljän ulottuvuuden avulla

MBTI kuvaa ihmisen ajattelun 4 ulottuvuutta: tietoisuuden suuntaa, tietojen hankkimisen pääasiallista tapaa, päätöksenteon tyyliä ja sitä, onko elämäntyylimme järjestelmällinen vai spontaani.

Jokaisessa ulottuvuudessa on 2 vaihtoehtoista taipumusta ja niiden yhdistelmistä syntyy 16 erilaista persoonallisuustyyppiä, joista jokaisella on omat luontaiset vahvuutensa ja myös kehittymisen alueensa.

 

MBTI:N EDUT TIIMEILLE

 • Kehittää osallistujien itsetuntemusta ja oppia tunnistamaan itselle luontaisia toiminta- ja ajattelutapoja toimia vuorovaikutuksessa toisten kanssa
 • Kehittää tiimin tai työryhmän sisäistä toimintaa ja keskinäistä vuorovaikutusta
 • Auttaa tiimiä tunnistamaan sen sisäistä erilaisuutta ja hyödyntämään tiimin erilaisuutta myös sen toiminnassa

tyoryhma

Olen sertifioitunut MBTI käyttäjä (Step I ja II) ja hyödyntänyt MBTI-menetelmää erilaisten tiimien ja johtoryhmien kehittämisessä. Ota yhteyttä, pohditaan yhdessä MBTI:n hyödyntämismahdollisuuksia juuri teidän ryhmänne toiminnan tukemisessa. 

 

PYYDÄ TARJOUS

OTA YHTEYTTÄ

Asiakaskokemuksia

 • ”Toteutimme vuosien 2017-2018 aikana Candeo Consulting Oy:n ja Kristiina Lampelan kanssa erittäin hyvin onnistuneen muutostukihankkeen. Yrityksemme ja toimialamme on ollut moninaisten muutosten kohteena ja muutokset ovat haastaneet koko henkilöstöä ja myös johtoa kohtaamaan muutostarpeet ja uudistamaan työkäytänteitä ja toimintakulttuuria vastaamaan muuttuneen toimintaympäristömme haasteisiin. Kristiinan luotsaama muutostukihanke koostui hyvästä lähtötilanteen kartoittamisesta ja yhdessä toteutetusta tavoitteen asetannasta (hallituksen puheenjohtajan ja operatiivisen johdon haastattelut), koko henkilöstölle kohdennettavista muutostukitilaisuuksista (4 x 3h) sekä operatiivisen johdon coaching-tuesta. Kokonaisuutena arvioimme muutostukihankkeen onnistuneen erinomaisesti ja voimme lämpimästi suositella Kristiinaa vastaavanlaisiin muutostukiprosesseihin konsultiksi."
 • ”Ryhmätyönohjaus on auttanut meitä niin yksilöinä kuin ryhmänä hahmottamaan työkenttämme ja työtehtävämme paremmin. Se on myös tukenut työhyvinvointiamme ja antanut meille keinoja työn kuormittavuuden säätelyyn niin yhteisen jäsentämisen kuin harjoitteiden avulla. Näen ryhmätyönohjauksessa käyttöön valjastettavan kollegiaalisen tuen suurena hyötynä. Kristiina on hyvin asiansa osaava ja empaattinen työnohjaaja, jota voin lämpimästi suositella muillekin.”
 • ”Olen saanut Kristiinan työnohjauksesta konkreettisia työkaluja päivittäiseen asiakastyöhöni. Olen lähtenyt jokaiselta ohjauskerralta pois aina hieman rikkaampana ja neuvokkaampana, oli teemana ollut sitten yksittäinen casetapaus, oman työnkuvan hahmottaminen tai ajankäytön hallinta. Työnohjaajana Kristiina on luotettava, asiantunteva ja lempeä, jota voin lämpimästi suositella muillekin."