OTA YHTEYTTÄ 

Annan mielelläni lisätietoja palveluistamme. Voimme hyvin yhteisen keskustelun kautta yhdessä arvioida minkälainen kehittämisen muoto voisi parhaiten soveltua Sinulle tai organisaatiollenne. 

Voit soittaa, laittaa sähköpostia tai lähettää viestiä oheisella yhteydenottolomakkeella.

Jos välimatkan vuoksi esim. coaching tai työnohjaus kasvotusten on haastavaa toteuttaa, toteutan molempia myös skypen välityksellä.

Kristiina Lampela
  0400 176976
 kristiina.lampela@candeo.fi


 KRISTIINA LAMPELA 

kristiinaPsykologi, KM, Työnohjaaja (STOry), Kognitiivinen lyhytpsykoterapeutti, Mindfulness-ohjaaja

Kristiina Lampela on kokenut oululainen psykologi ja työyhteisövalmentaja, jonka missiona on olla tukemassa työyhteisöjen sujuvaa toimintaa (mm. erilaiset muutokset), työhyvinvointia sekä hyvää ja laadukasta esimiestyötä ja johtajuutta.

Hän on tarkastellut suomalaista työelämää erilaisista rooleista käsin toimittuaan 25 vuoden ajan erilaisissa henkilöstötehtävissä konsulttina, valmentajana, työnohjaajana/coachina sekä myös henkilöstöjohdossa ja työterveyshuollossa psykologina. Viimeiset 12 vuotta hän on toiminut yrittäjänä Candeo Consulting Oy:ssä. 

Kokemus ja osaaminen

 • 25 vuoden monipuolinen kokemus henkilöstökonsultoinnin ja työ- ja organisaatiopsykologin tehtävistä
 • Monipuolinen työyhteisö- sekä esimiesvalmennuskokemus; erityisvahvuutena työyhteisöiden sujuvaan toimintaan ja työhyvinvointiin liittyvät teemat, rakentava vuorovaikutus, ihmisten johtaminen, muutosjohtaminen jne.
 • Työyhteisöjen ja esimiesten tukeminen erilaisissa muutostilanteissa
 • Yksilöiden ja ryhmien työnohjauskokemus: esimiehet ja esimiesryhmät, moniammatilliset tiimit, erilaiset kollegiaaliset asiantuntijaryhmät
 • Pitkä kokemus esimiesten 360°-palautteista eri toimialoilla
 • Yksilön voimavarojen ja hyvinvoinnin tukeminen mm. erilaisissa työssä jaksamisen pulmissa ja erilaisissa elämän muutos- tai kriisivaiheissa
 • Kognitiivinen lyhytpsykoterapia
 • Mindfulness
 • Useiden vuosien kokemus työterveyspsykologin tehtävistä

Työkokemus

 • Yrittäjä, Candeo Consulting Oy 1/2007 —
 • Osakas/psykologikonsultti, TenPro Consulting Oy 02/2007-01/2012
 • Henkilöstön kehittämiskonsultti & HR-Manager, Nokia Oyj 2004-2006
 • Henkilöstökonsultti, MPS Finland Consulting Oy (Oulu) 2003
 • Henkilöstökonsultti, Konsulttitoimisto Jaakko Lehto Oy (Hki) 1995-2003

Koulutustausta

 • KM 1993 (kasvatuspsykologia), Oulun yliopisto 
 • Psykologi 1999, Helsingin yliopisto
 • Työnohjaaja (STOry) 2010
 • Mindfulness-ohjaaja 2012
 • Kognitiivinen lyhytpsykoterapeutti 2014
 • Kriisityöntekijän pätevyys 2015 (TENTS EU:n mukainen)
 • Työterveyshuollon pätevöitymiskoulutus 2015 (TTL)

Muut opinnot ja sertifioinnit

 • 360-menetelmäsertifiointeja (mm. SHL)
 • Erilaisia ryhmien fasilitointikoulutuksia (Grape People)
 • MBTI-menetelmäsertifioinnit (Step I ja II)
 • Belbin-tiimiroolisertifiointi
 • Työyhteisösovittelu-koulutus 2018

Jäsenyydet


 YHTEISTYÖSSÄ 

logot-kaisanet

 
 
Hyvä kasvaa Kempeleessä
 
 ahaa logo
 

 


 Oulu

 
 
NY
 
 

 
 
 
logot-kesayliopisto

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 


 ASIAKASPALAUTTEITA 

Muutostukihanke, yrityksen toimitusjohtaja

”Toteutimme Candeo Consulting Oy:n ja Kristiina Lampelan kanssa erittäin hyvin onnistuneen muutostukihankkeen. Yrityksemme ja toimialamme on ollut moninaisten muutosten kohteena ja muutokset ovat haastaneet koko henkilöstöä ja myös johtoa kohtaamaan muutostarpeet ja uudistamaan työkäytänteitä ja toimintakulttuuria vastaamaan muuttuneen toimintaympäristömme haasteisiin.

Kristiinan luotsaama muutostukihanke koostui hyvästä lähtötilanteen kartoittamisesta ja yhdessä toteutetusta tavoitteen asetannasta (hallituksen puheenjohtajan ja operatiivisen johdon haastattelut), koko henkilöstölle kohdennettavista muutostukitilaisuuksista (4 x 3h) sekä operatiivisen johdon coaching-tuesta. Kokonaisuutena arvioimme muutostukihankkeen onnistuneen erinomaisesti ja voimme lämpimästi suositella Kristiinaa vastaavanlaisiin muutostukiprosesseihin konsultiksi.”

 

360-palautteeseen osallistunut esimies

”Osallistuin 360-arviointiprosessiin ensimmäistä kertaa esimiesurani aikana. Koin saamani kirjallisen tulosraportin sekä raportin pohjalta Kristiinan kanssa käydyn henkilökohtaisen palautekeskustelun itselleni hyvin antoisana. Hyvin merkityksellistä oli omien vahvuuksien tunnistaminen esimiehenä ja toisaalta myös omien kehittymisalueideni hahmottaminen. Coaching-henkisen ja luottamuksellisen keskustelumme pohjalta loimme yhteistyössä Kristiinan kanssa esimiestyöni tueksi henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman, mitä olen voinut hyödyntää omassa esimiestyössäni tärkeinä ”askelmerkkeinäni”. 360-palauteprosessi oli kokonaisuudessaan minulle erittäin hyvä kokemus! Voin lämpimästi suositella 360-prosessia muillekin esimiehille!”

 

Henkilöstöjohdon palaute laajasta 360-projektista

”Toteutimme Candeo Consultingin kanssa esimiestyön kehittämishankkeen, johon osallistuivat organisaatiomme kaikki esimiehet sekä johtoryhmän jäsenet. Kehittämisen pohjaksi kaikille osallistujille tehtiin 360-esimiesarvio, joiden yhteenvetona saimme hyvän kokonaiskuvan koko organisaatiomme esimiestoiminnan nykytilasta ja kehittämistarpeista. Jokainen hankkeeseen osallistunut esimies sai arvokasta henkilökohtaista palautetta omista 360-arvioistaan henkilökohtaisissa työnohjauksellisissa palautetilaisuuksissa yhdessä Kristiinan kanssa. Organisaatiotasoisia tuloksia käsiteltiin Kristiinan johdolla esimiestyön ja johtamisen kehittämispäivässä, missä mahdollistui hyvä avoin yhteinen keskustelu esimiestyön kehittämisen kohteista. Kokonaisuutena arvioimme prosessin onnistuneen erinomaisesti ja suunnittelemme myös jatkossa yhteistyötä Kristiinan kanssa.”

 

Ryhmätyönohjaus, sivistys- ja kulttuuritoimi

”Ryhmätyönohjaus on auttanut meitä niin yksilöinä kuin ryhmänä hahmottamaan työkenttämme ja työtehtävämme paremmin. Se on myös tukenut työhyvinvointiamme ja antanut meille keinoja työn kuormittavuuden säätelyyn niin yhteisen jäsentämisen kuin harjoitteiden avulla. Näen ryhmätyönohjauksessa käyttöön valjastettavan kollegiaalisen tuen suurena hyötynä. Kristiina on hyvin asiansa osaava ja empaattinen työnohjaaja, jota voin lämpimästi suositella muillekin.”

 

Työnohjaukseen osallistunut ravitsemusterapeutti

”Olen saanut Kristiinan työnohjauksesta konkreettisia työkaluja päivittäiseen asiakastyöhöni. Olen lähtenyt jokaiselta ohjauskerralta pois aina hieman rikkaampana ja neuvokkaampana, oli teemana ollut sitten yksittäinen casetapaus, oman työnkuvan hahmottaminen tai ajankäytön hallinta. Työnohjaajana Kristiina on luotettava, asiantunteva ja lempeä, jota voin lämpimästi suositella muillekin.”

 

Työyhteisön esimies Mindfulness-valmennuksessa

”Kristiinan työstä näkee, että mindfullness ei ole vain asia, mitä hän opettaa, vaan on osa hänen elämäänsä ja omaa työhyvinvointiaan. 🙂 ”

 

Kahden esimiehen parityönohjaus, sairaala

”Työnohjaus on ollut tärkeä esimiestyössä jaksamisen voimavara. Pääsee itsekin tuulettamaan päätään välillä, kun esimiehen yksi tehtävä on tunnesäiliönä toimiminen. Säiliötä pitää välillä tyhjentää, jotta se ei tulvi yli. Pari-/ryhmätyönohjaus on minulle hyvä; siinä voi käydä samalla keskustelua ja pohdintaa esimieskollegan kanssa. Antaa työkaluja arjen kinkkisiin tilanteisiin. Kristiina on työnohjaajana helposti lähestyttävä. Uskalsin luottaa työnohjaajaan heti ensimmäisillä kerroilla. Hänen ammatillisuus on vahvaa ja vuorovaikutus lämmintä.”

 

Psykologisen keskustelutuen asiakas


”Koin saavani Kristiinalta valtavasti tukea ja tärkeitä näkökulmia työuupumukseni ja oman elämänkriisini voittamiseen. Kristiina on psykologina hyvin ammattitaitoinen, helposti lähestyttävä, luotettava. Prosessimme myötä elämänlaatuni on parantunut; koin löytäväni yhteisen prosessimme aikana itselläni kadoksissa olleita voimavaroja sekä myös uudenlaisia selviytymiskeinoja, joilla uskon selviäväni aiempaa paremmin myös tulevaisuudessa.”

Psykologisen keskustelutuen asiakas

”Kristiinan avoin kuunteleminen, hyvät kysymykset sekä tilanteen visualisoiminen on auttanut minua eteenpäin oman elämäni kriisissä.”