top of page

Johdon työnohjaus ja coaching

Esihenkilöiden ja johdon työnohjaus ja coaching on työhön, työyhteisöön ja/tai omiin työrooleihin liittyvien kysymysten, ilmiöiden, kokemusten ja tunteiden tarkastelua koulutetun työnohjaajan/coachin tuella. Ohjaukseen voi osallistua niin yksittäinen esihenkilö tai johtaja tai myös esihenkilöryhmä tai johtoryhmä.

 

Työnohjaus ja coaching voi tarjota tärkeän paikan säännönmukaiseen oman työn äärelle pysähtymiseen, mikä voi tukea omaa johtajuutta, erilaisista kokemuksista oppimista, oman resilienssiyden vaalimista sekä myös omaa työhyvinvointia esihenkilönä ja johtajana. Erityisen merkityksellinen tuki esihenkilöiden ja johdon työnohjaus/coaching voi olla erilaisissa organisaatioiden muutos- ja kehittämistilanteissa.

Työnohjauksen vaikuttavuustutkimuksissa on havaittu mm. ohjattavan toiminnan ja työn laadun parantumista, työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin vahvistumista, ammatti-identiteetin selkiytymistä ja vahvistumista, itsetuntemuksen lisääntymistä. Myös työyhteisön toiminta on vaikuttavuustutkimusten mukaan kehittynyt, ilmapiiri ja työssä jaksaminen kohentuneet.

 

 

Esihenkilö- ja johdon työnohjauksen tavoitteet ja toteutus

  • Prosessin käynnistyessä määritellään ja sovitaan työskentelyn tavoitteista. Prosessimainen, säännöllisistä tapaamisista koostuva suhde, jossa työskennellään ohjattavan työhön liittyvien kysymysten ja aiheiden parissa.

  • Tapaamiset tyypillisesti 90min kerran kuukaudessa. Suuremmissa ryhmissä tapaamisen kesto voi olla myös 2-3h.

  • Työnohjausprosessit ovat tyypillisesti kestoltaan noin vuoden mittaisia ja niitä on mahdollisuus myös jatkaa tätä pidempään. Coaching-prosessi voi olla lyhyempi, esimerkiksi 3-6 tapaamiskertaa.

  • Yksittäisen esihenkilön työnohjauksen tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi haasteellisten johtamistilanteiden työstämiseen, muutosjohtamiseen, esihenkilön ammatillisen kasvun tukemiseen, omasta työstä ja omista kokemuksista oppimiseen tai esihenkilönä oman työhyvinvoinnin tukemiseen.

  • Ryhmämuotoisen esihenkilötyönohjauksen tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi johtoryhmätyön kehittämiseen, muutosjohtamisen tukemiseen, yhteisten johtamistyöhön liittyvien käytänteiden ja toimintatapojen luomiseen tai selkiyttämiseen, kollegiaalisuuden ja keskinäisen luottamuksen vahvistamiseen. 

KrisseSohvalla.jpg
PYYDÄ TARJOUS

ASIAKASKOKEMUKSIA

Esihenkilöcoaching, ylin johto

”Coaching on ollut tärkeä johtamistyöni tuki. Se on tarjonnut säännöllisesti kerran kuukaudessa mahdollisuuden pysähtyä 90 minuutin ajan Kristiinan kanssa käsittelemään työstä nousevia erilaisia asioita. Teemat ovat  liittyneet esimerkiksi organisaatiomme luotsaamiseen muutostilanteessa, omaan ajanhallintaani, haastaviin henkilöjohtamisen tilanteisiin jne.

Koen coachingin tukeneen merkittävästi omaa johtamistyötäni ja koen sen vaikuttaneen  niin omaan kuin organisaatiommekin hyvään jaksamiseen ja toiminnan sujuvuuteen. Näen myös oman johtamisotteeni ja johtajuuteni selkiytyneen ja luottamukseni omaan johtamiseeni vahvistuneen.” 

Laaja organisaation muutostukihanke, yrityksen toimitusjohtajan palaute

”Toteutimme Kristiinan kanssa erittäin hyvin onnistuneen muutostukihankkeen. Yrityksemme ja toimialamme on ollut moninaisten muutosten kohteena ja muutokset ovat haastaneet koko henkilöstöä ja myös johtoa kohtaamaan muutostarpeet ja uudistamaan työkäytänteitä ja toimintakulttuuria vastaamaan muuttuneen toimintaympäristömme tarpeisiin.

Kristiinan luotsaama muutostukihanke koostui hyvästä lähtötilanteen kartoittamisesta ja yhdessä toteutettavasta tavoitteiden asetannasta (hallituksen puheenjohtajan ja operatiivisen johdon haastattelut), koko henkilöstölle kohdennettavista muutostukitilaisuuksista sekä operatiivisen johdon prosessimaisesta coaching-tuesta. 

 

Kokonaisuutena arvioimme muutostukihankkeen onnistuneen erinomaisesti ja voimme lämpimästi suositella Kristiinaa vastaavanlaisiin muutostukiprosesseihin konsultiksi.”

Johtoryhmän coaching

”Johtoryhmämme coachingin tavoitteena oli päästä kehittämään johtoryhmätyöskentelyämme ja päästä samalla myös käsittelemään kollegiaalisesti työstä nousevia erilaisia johtamisen ja esimiestyön asioita ja tilanteita.

 

Säännöllinen johtoryhmämme ohjaus mahdollisti molempiin tavoitteisiin pääsemisen ja olemme johtoryhmänä kokeneet suuresti hyötyneemme yhteisestä coaching-prosessista. Johtoryhmätyöskentelymme on kehittynyt ja olemme osaltaan juuri näissä tapaamisissa käydyn yhteisen keskustelun kautta saaneet vahvistettua toimintaamme tukevia rakenteita ja hyviä esimiestyömme käytänteitä. Myös sisäinen keskinäinen luottamuksemme on vahvistunut.”

Esihenkilöiden ryhmäcoaching

”Coaching-ryhmässämme keskustelu oli vilkasta ja avointa. Sain paljon ideoita käytännön esihenkilötyöhön, joista soveltuvimmat otin saman tien käyttöön.”

”Kristiina oli coachina asiantunteva ja ihmisläheinen ja hän selkeästi tiesi mistä kulloinkin oli puhe. Hän fasilitoi hyvin, jäsensi keskustelua ja osasi antaa konkreettisia uusiakin näkökulmia. 10+ hänelle arvosanaksi.”

”Kristiina on coachina lämmin, asiantunteva, huumorintajuinen ja juuri sopivasti fasilitoiva valmentaja.”

”Sain ryhmäcoachingista ideoita erilaisten ihmisten johtamiseen ja yhteisöllisyyden luomiseen. Sain vertaistukea, vahvistusta omille hyville toimille ja rohkeutta tehdä hankaliakin päätöksiä. Sain myös vinkkejä omaan työhyvinvointiin.”

bottom of page