top of page

Työnohjaus ja coaching asiantuntijoille ja erilaisille ryhmille

Työnohjaus ja coaching on työhön, työyhteisöön ja/tai omiin työrooleihin liittyvien kysymysten, ilmiöiden, kokemusten ja tunteiden tarkastelua koulutetun ammattilaisen tuella.

 

Työnohjausta ja coachingia voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmämuotoisena, jolloin osallistujina voi olla yksittäinen henkilö (esim. asiantuntija), kollegiaalinen ryhmä, moniammatillinen tiimi tai koko työyhteisö.

Minulla on työnohjauskokemusta mm. seuraavien alojen työnohjauksesta: sairaan- ja terveydenhuolto (eri ammattiryhmät ja myös moniammatilliset työryhmät), psykologityökentät (oppilashuolto, työterveyshuolto), kuntoutus, varhaiskasvatus, opetus, koulutus ja tutkimus, vanhustenhuolto, psykiatria, henkilöstöpalvelut, teollisuus, juridiikka, pankki- ja vakuutusala, lastensuojelu, maahanmuuttopalvelut, yrittäjyys.

 

 

Työohjaus & coaching

  • Prosessimainen, säännöllisistä tapaamisista koostuva suhde, jossa työskennellään ohjattavan tai ryhmän työhön liittyvien kysymysten ja aiheiden parissa.

  • Yksilölliset tai ryhmäkohtaiset työnohjauksen tavoitteet määritellään ohjaussuhteen alussa.

  • Tyypillisesti työnohjausprosessit ovat kestoltaan noin 1 vuosi ja tapaamisia on yleensä noin 4 viikon välein. Coaching-prosessit voivat olla myös lyhyempiä (esim. muutamia tapaamiskertoja), jolloin tavoitteet ovat selkeästi kohdennetumpia. Tapaamisen kesto on tyypillisimmin 90 minuuttia.

  • Työnohjaus ja coaching perustuu luottamuksellisuuteen.

  • Yksilötyönohjausten tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi työstä nousevien erilaisten haastavien asiakas/potilastilanteiden käsittelemiseen, oman ammatillisen kehittymisen tai työhyvinvoinnin tukemiseen.

  • Ryhmä- tai työyhteisötyönohjausten tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi sisäisen yhteistyön kehittämiseen, yhteisten työtä tukevien pelisääntöjen luomiseen, muutostilanteen yhteiseen käsittelemiseen ja muutoksessa eteenpäin pääsemiseen.

PYYDÄ TARJOUS

ASIAKASKOKEMUKSIA

Ryhmätyönohjaus, asiantuntijatiimi

 

”Säännöllinen kerran kuussa tapahtuva ryhmätyönohjaus on mahdollistanut asiakastyöstä nousevien erilaisten asioiden käsittelemisen. Työnohjauksessa on voitu käsitellä mm. työstä nousevia voimavaratekijöitä ja onnistumiskokemuksia, mutta myös kuormitusta tuottavia asioita, mihin on pyritty myös yhdessä löytämään erilaisia säätelykeinoja.

 

Työnohjaus on tukenut työssä jaksamistamme ja tapaamiset ovat toimineet mielestämme meitä voimaannuttavina. Keskinäinen kollegiaalinen luottamus ja avoimuus on myös prosessin aikana selvästi kasvanut. Olemme olleet Kristiinan luotsaamaan työnohjaukseen hyvin tyytyväisiä.”

Ryhmätyönohjaus, koulupsykologit ja -kuraattorit

”Ryhmätyönohjaus on auttanut meitä niin yksilöinä kuin ryhmänä hahmottamaan työkenttämme ja työtehtävämme paremmin.

 

Se on myös tukenut työhyvinvointiamme ja antanut meille keinoja työn kuormittavuuden säätelyyn niin yhteisen jäsentämisen kuin harjoitteiden avulla. Näen ryhmätyönohjauksessa käyttöön valjastettavan kollegiaalisen tuen suurena hyötynä.


Kristiina on hyvin asiansa osaava ja empaattinen työnohjaaja, jota voimme lämpimästi suositella muillekin.”

Työnohjaukseen osallistunut ravitsemusterapeutti

”Olen saanut Kristiinan työnohjauksesta konkreettisia työkaluja päivittäiseen asiakastyöhöni. Olen lähtenyt jokaiselta ohjauskerralta aina hieman rikkaampana ja neuvokkaampana, oli teemana ollut sitten yksittäinen casetapaus, oman työnkuvan hahmottaminen tai ajankäytön hallinta.


Työnohjaajana Kristiina on luotettava, asiantunteva ja lempeä, jota voin lämpimästi suositella muillekin.”

bottom of page