top of page

360°-arvioinnit ja palautteet

Työelämämme on muuttunut ja muuttuu koko ajan. Jatkuvat muutokset haastavat myös johtajuutta ja sen kehittämistä työyhteisöjen ja henkilöstön yksilöllisten tarpeiden mukana.  

 

Moninaisten muutosten aikana esihenkilöitä ja johtoa haastetaan myös säännöllisesti arvioimaan ja reflektoimaan omaa toimintaa ja sitä, mikä toimii ja sujuu omassa johtamisessa ja missä olisi kehittämisen sijaa.

 

Palautteen saaminen omasta johtamistyöstä on tärkeää oman kehittymisen tueksi. Haasteena voi kuitenkin olla, miten luontevaa meidän on esihenkilöinä ja johtajina saada riittävän avointa palautetta omasta toiminnastamme. 

Untitled.png

360-arviointi- ja palauteprosessi voi tarjota esihenkilölle erinomaisen tavan systemaattiseen sekä kvantitatiivisen sekä kvalitatiivisen palautteen keräämiseen omasta johtamistoiminnasta. Oman itsearvioinnin lisäksi palautetta kerätään omilta johdettavilta, omalta esihenkilöltä sekä kollegoilta. Luottamuksellinen palautekeskustelu kanssani voi toimia tärkeänä steppinä eteenpäin omassa työssä kehittymisessä. Prosessia on halutessa mahdollisuus jatkaa myös työnohjaus- tai coaching-tuella.

 

 

Mitä 360°-arviointi sisältää?

  • Webpohjaisesti kerätty palaute esihenkilötyöstä omilta johdettavilta, esihenkilöltäsi sekä kollegoiltasi. Oma itsearviointi sisältyy myös arviointiin. 

  • Strukturoitujen johtamiseen liittyvien kysymysten lisäksi 360°-menetelmässämme on mahdollisuus kerätä myös avointa palautetta omasta johtamistyöskentelystä.

  • Henkilökohtainen ja luottamuksellinen palautekeskustelu kanssani oman kehittymisen tueksi

  • Henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laadinta johtamistyön tueksi

360°-ryhmäraportointimahdollisuus

Käytössäni on myös 360°-palautteiden ryhmäraportointimahdollisuus, mitä suositellaan hyödynnettäväksi tilanteissa, joissa halutaan saada laajempaa kokonaiskuvaa organisaation johtamisen nykytilasta. Tällöin 360-prosessiin voi osallistua koko työyhteisön esihenkilökunta ja johto tai mahdollisesti kohdennetusti esimerkiksi johtoryhmä. 

Ryhmäraportoinnin kautta on mahdollisuus tunnistaa laaja-alaisemmin esihenkilötyöhön ja johtamiseen liittyviä vahvuusalueita sekä toisaalta myös kehittämisalueita. Ryhmäraportointi tarjoaa näin mahdollisuuden laaja-alaisempaan koko organisaation johtamiskulttuurin tai esimerkiksi johtoryhmän johtamistyön arvioimiseen ja sen edelleen kehittämiseen.

Tutustu myös esihenkilöiden ja johdon työnohjaus- ja coaching-tukimahdollisuuteen muutosjohtamisen tukimuotona joko yksittäiselle esihenkilölle tai johtoryhmälle. https://www.candeo.fi/palvelut/johdontyonohjaus-ja-coaching/

PYYDÄ TARJOUS

ASIAKASKOKEMUKSIA

Henkilöstöjohtajan palaute laajasta 360-projektista koko organisaatiolle

”Toteutimme Kristiinan kanssa johtamistyön kehittämishankkeen, johon osallistuivat organisaatiomme kaikki esihenkilöt sekä johtoryhmän jäsenet (yht. 25 esimiestä). Kehittämisen pohjaksi kaikille osallistujille tehtiin 360-esihenkilöarvio, joiden yhteenvetona saimme hyvän kokonaiskuvan koko organisaatiomme johtamisen nykytilasta ja kehittämistarpeista.

Jokainen hankkeeseen osallistunut esihenkilö sai arvokasta henkilökohtaista palautetta omista 360-arvioistaan henkilökohtaisissa palautekeskusteluissa yhdessä Kristiinan kanssa.

Organisaatiotasoisia tuloksia käsiteltiin Kristiinan johdolla esihenkilötyön ja johtamisen kehittämispäivässä, missä mahdollistui hyvä avoin yhteinen keskustelu esihenkilötyön kehittämisen kohteista. Kokonaisuutena arvioimme prosessin onnistuneen erinomaisesti ja suunnittelemme myös jatkossa yhteistyötä Kristiinan kanssa.”

360-palautteeseen osallistunut esimies

”Osallistuin 360-arviointiprosessiin ensimmäistä kertaa esihenkilöurani aikana. Koin saamani kirjallisen tulosraportin sekä raportin pohjalta Kristiinan kanssa käydyn henkilökohtaisen palautekeskustelun itselleni hyvin antoisana. Hyvin merkityksellistä oli omien vahvuuksien tunnistaminen esimiehenä ja toisaalta myös omien kehittymisalueideni hahmottaminen.

 

Coaching-henkisen ja luottamuksellisen keskustelumme pohjalta loimme yhteistyössä Kristiinan kanssa esihenkilötyöni tueksi henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman, mitä olen voinut hyödyntää

johtamistyössäni tärkeinä ”askelmerkkeinäni”.

 

360-palauteprosessi oli kokonaisuudessaan minulle todella hyvä kokemus! Voin lämpimästi suositella 360-prosessia muillekin esihenkilöille!”

bottom of page