360°-arvioinnit ja palautteet

Hyvä esihenkilötyö ja työssä organisaation muuttuvien tarpeiden mukana kehittyminen on tärkeää. Moninaisten muutosten aikana esihenkilöitä ja johtoa haastetaan myös säännöllisesti arvioimaan ja reflektoimaan omaa toimintaa ja sitä, mikä toimii ja sujuu omassa johtamisessa ja missä olisi mahdollisesti kehittämisen sijaa. Palautteen saaminen omasta toiminnasta olisi tärkeää oman kehittymisen tueksi, mutta haasteena voi olla, ettei avointa ja rehellistä palautetta ole esihenkilönä aina niin helppoa saada.

360-arviointi- ja palauteprosessi voi tarjota esihenkilölle erinomaisen tavan systemaattiseen sekä kvantitatiivisen sekä kvalitatiivisen palautteen keräämiseen lähiympäristöltä omasta johtamistoiminnasta. Luottamuksellinen palautekeskustelu kanssani voi toimia tärkeänä steppinä eteenpäin omassa työssä kehittymisessä. Prosessia on halutessa mahdollisuus jatkaa myös edelleen työnohjaus- tai coaching-tuella.

Mitä 360°-arviointi sisältää?

  • Webpohjaisesti kerätty palaute esihenkilötyöstä alaisiltasi, esihenkilöltäsi ja kollegoiltasi
  • Henkilökohtainen ja luottamuksellinen palautekeskustelu kanssani oman kehittymisen tueksi (olen psykologi ja yli 20 vuoden ajan eri toimialoilla työskennelleiden esihenkilöiden 360-palautekeskusteluja fasilitoinut)
  • Henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laadinta johtamistyön tueksi
  • Ryhmäraportointimahdollisuus, mikä mahdollistaa laajemmin organisaation johtamiskulttuurin arvioinnin ja kehittämisen

Henkilökohtainen 360°-palauteprosessi esihenkilöille ja johdolle

Käytössäni on webpohjaisesti toimiva 360°-palautteenkeruumenetelmä, mikä mahdollistaa esihenkilöiden saada palautetta omasta esihenkilötyöskentelystään niin omilta alaisiltaan, esihenkilöltä kuin myös kollegoilta. Strukturoitujen johtamiseen liittyvien kysymysten lisäksi 360°-menetelmässämme on mahdollisuus kerätä myös avointa palautetta omasta johtamistyöskentelystä.

Palautteen keruun jälkeen järjestettävä n. 2 tunnin pituinen coachinghenkinen ja luottamuksellinen palautekeskustelu kanssani mahdollistaa saatujen palautteiden valossa oman esihenkilötyön tarkastelun sekä kehittymissuunnitelman luomisen omassa johtamistyössä kehittymisen tueksi.

360°-ryhmäraportointi koko johdon 360°-palautteista

Käytössäni on myös 360°-palautteiden ryhmäraportointimahdollisuus, mitä suositellaan hyödynnettäväksi tilanteissa, joissa halutaan saada laajempaa kokonaiskuvaa organisaation johtamisen nykytilasta. 360°-prosessi voi kohdentua tällöin koko organisaation johtamisen nykytilan kartoittamiseen tai esim. johtoryhmän toiminnan arvioimiseen ja kehittämiseen.

Ryhmäraportoinnin kautta on mahdollisuus tunnistaa laaja-alaisemmin esihenkilötyöhön ja johtamiseen liittyviä vahvuusalueita sekä toisaalta myös kehittämistä vaativia alueita. Ryhmäraportointi tarjoaa näin mahdollisuuden laaja-alaisempaan koko organisaation johtamiskulttuurin tai esimerkiksi johtoryhmän johtamistyön arvioimiseen ja edelleen kehittämiseen.

Tutustu myös esihenkilöiden ja johdon työnohjaus- ja coaching-tukimahdollisuuteen muutosjohtamisen tukimuotona joko yksittäiselle esihenkilölle tai johtoryhmälle. https://www.candeo.fi/palvelut/johdontyonohjaus-ja-coaching/

ASIAKASKOKEMUKSIA

Henkilöstöjohtajan palaute laajasta 360-projektista koko organisaatiolle

”Toteutimme Kristiinan kanssa esimiestyön kehittämishankkeen, johon osallistuivat organisaatiomme kaikki esimiehet sekä johtoryhmän jäsenet (yht. 25 esimiestä). Kehittämisen pohjaksi kaikille osallistujille tehtiin 360-esimiesarvio, joiden yhteenvetona saimme hyvän kokonaiskuvan koko organisaatiomme esimiestoiminnan nykytilasta ja kehittämistarpeista.

Jokainen hankkeeseen osallistunut esimies sai arvokasta henkilökohtaista palautetta omista 360-arvioistaan henkilökohtaisissa työnohjauksellisissa palautetilaisuuksissa yhdessä Kristiinan kanssa.

Organisaatiotasoisia tuloksia käsiteltiin Kristiinan johdolla esimiestyön ja johtamisen kehittämispäivässä, missä mahdollistui hyvä avoin yhteinen keskustelu esimiestyön kehittämisen kohteista. Kokonaisuutena arvioimme prosessin onnistuneen erinomaisesti ja suunnittelemme myös jatkossa yhteistyötä Kristiinan kanssa.”

360-palautteeseen osallistunut esimies

”Osallistuin 360-arviointiprosessiin ensimmäistä kertaa esimiesurani aikana. Koin saamani kirjallisen tulosraportin sekä raportin pohjalta Kristiinan kanssa käydyn henkilökohtaisen palautekeskustelun itselleni hyvin antoisana. Hyvin merkityksellistä oli omien vahvuuksien tunnistaminen esimiehenä ja toisaalta myös omien kehittymisalueideni hahmottaminen. Coaching-henkisen ja luottamuksellisen keskustelumme pohjalta loimme yhteistyössä Kristiinan kanssa esimiestyöni tueksi henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman, mitä olen voinut hyödyntää omassa esimiestyössäni tärkeinä ”askelmerkkeinäni”. 360-palauteprosessi oli kokonaisuudessaan minulle todella hyvä kokemus! Voin lämpimästi suositella 360-prosessia muillekin esimiehille!”