Esimiesten työnohjaus / coaching

Esimiesten työnohjaus ja coaching on työhön, työyhteisöön ja/tai omiin työrooleihin liittyvien kysymysten, ilmiöiden, kokemusten ja tunteiden tarkastelua koulutetun työnohjaajan/coachin tuella. Esimiesten työnohjaus ja coaching voi tarjota tärkeän ja merkityksellisen paikan säännönmukaiseen oman työn äärelle pysähtymiseen, mikä voi osaltaan tukea omista kokemuksista oppimista, muutoksissa toimimista, oman resilienssiyden vaalimista ja kehittämistä, uusien näkökulmien löytämistä sekä myös omaa työhyvinvointia esimiehenä. Erityisen merkityksellinen tuki esimiesten ja johdon työnohjaus/coaching voi olla erilaisissa organisaatioiden muutos- ja jopa kriisitilanteissa (mm. koronan aikaansaamat muutokset).

Esimiestyönohjaus ja -coaching voi kohdentua niin yksittäiselle esimiehelle kuin myös esimiesryhmälle, kuten esimerkiksi johtoryhmälle.

Tavoitteet ja toteutus

  • Prosessin käynnistyessä määritellään ja sovitaan työskentelyn tavoitteista.
  • Prosessimainen, säännöllisistä tapaamisista koostuva suhde, jossa työskennellään ohjattavan työhön liittyvien kysymysten ja aiheiden parissa. Tapaamiset tyypillisesti a90min kerran kuukaudessa.
  • Työnohjausprosessit ovat tyypillisesti kestoltaan noin vuoden mittaisia ja niitä on mahdollisuus jatkaa myös tätä pidempään. Coaching-prosessi voi olla työnohjausprosessia lyhyempi, esimerkiksi 3-6 tapaamiskertaa.
  • Yksilöprosessien tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi muutos- tai kriisijohtamiseen, haasteellisten esimiestilanteiden jäsentämiseen, esimiehen ammatillisen kasvun tukemiseen, omasta työstä ja omista kokemuksista oppimiseen tai esim. esimiehenä oman työhyvinvoinnin tukemiseen.
  • Ryhmäprosessien tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseen, muutosjohtamisen tukeen, yhteisten esimiestyöhön liittyvien käytänteiden ja toimintatapojen luomiseen tai selkiyttämiseen, kollegiaalisuuden ja keskinäisen luottamuksen vahvistamiseen.

PYYDÄ TARJOUS

Ota yhteyttä

ASIAKASKOKEMUKSIA

Esimiescoaching, ylin johto

”Coaching on ollut tärkeä johtamistyöni tuki. Se on tarjonnut säännöllisesti kerran kuukaudessa mahdollisuuden pysähtyä 90 minuutin ajan Kristiinan kanssa käsittelemään työstä nousevia erilaisia asioita. Teemat ovat  liittyneet esimerkiksi organisaatiomme luotsaamiseen muutostilanteessa, omaan ajanhallintaani, haastaviin henkilöjohtamisen tilanteisiin jne.

Koen coachingin tukeneen merkittävästi omaa johtamistyötäni ja koen sen vaikuttaneen  niin omaan kuin organisaatiommekin hyvään jaksamiseen ja toiminnan sujuvuuteen. Näen myös oman johtamisotteeni ja johtajuuteni selkiytyneen ja luottamukseni omaan johtamiseeni vahvistuneen.” 

 

Johtoryhmän työnohjaus / coaching

”Johtoryhmämme coachingin tavoitteena oli päästä kehittämään johtoryhmätyöskentelyämme ja päästä samalla myös käsittelemään kollegiaalisesti työstä nousevia erilaisia johtamisen ja esimiestyön asioita ja tilanteita. Säännöllinen johtoryhmämme ohjaus mahdollisti molempiin tavoitteisiin pääsemisen ja olemme johtoryhmänä kokeneet suuresti hyötyneemme yhteisestä coaching-prosessista. Johtoryhmätyöskentelymme on kehittynyt ja olemme osaltaan juuri näissä tapaamisissa käydyn yhteisen keskustelun kautta saaneet vahvistettua toimintaamme tukevia rakenteita ja hyviä esimiestyömme käytänteitä. Myös sisäinen keskinäinen luottamuksemme on vahvistunut.”

Laaja organisaation muutostukihanke, yrityksen toimitusjohtajan palaute

”Toteutimme Candeo Consulting:n Kristiinan kanssa erittäin hyvin onnistuneen muutostukihankkeen. 

Yrityksemme ja toimialamme on ollut moninaisten muutosten kohteena ja muutokset ovat haastaneet koko henkilöstöä ja myös johtoa kohtaamaan muutostarpeet ja uudistamaan työkäytänteitä ja toimintakulttuuria vastaamaan muuttuneen toimintaympäristömme haasteisiin.

Kristiinan luotsaama muutostukihanke koostui hyvästä lähtötilanteen kartoittamisesta ja yhdessä toteutettavasta tavoitteiden asetannasta (hallituksen puheenjohtajan ja operatiivisen johdon haastattelut), koko henkilöstölle kohdennettavista muutostukitilaisuuksista (4 x 3h) sekä operatiivisen johdon prosessimaisesta coaching-tuesta.

Kokonaisuutena arvioimme muutostukihankkeen onnistuneen erinomaisesti ja voimme lämpimästi suositella Kristiinaa vastaavanlaisiin muutostukiprosesseihin konsultiksi.”